Kontakt

Kontakt telefoniczny: +48 609 735 789

 

Kontakt E-mailowy: gabinet@nawrocka-bogusz.pl

 

Sprawdź co u mnie słychać!

Literatura

Materia Medica Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Hamid Montakab „Medycyna Chińska w praktyce”

Shang Han Lun – dzieło klasyczne

Joerg Kastner „Terapia pożywieniem”

Hedwig Piotrowski „Sztuka stawiania baniek”

Wu Zhongchao „Stawianie baniek praktyczny przewodnik”

Clive Witham „Gua Sha chiński masaż uzdrawiający”

Materiały własne z kursów i szkoleń

Źródła obrazu
Photo by Katherine Hanlon on Unsplash
Photo by kazuend on Unsplash
Photo by Monika Grabkowska on Unsplash
Photo by Samee Anderson on Unsplash
Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Happy man photo created by cookie_studio – www.freepik.com
Doctor checkup photo created by pressfoto – www.freepik.com

Photo by ANTONI SHKRABA on Pexels
Photo by Arina Krasnikova on Pexels
Photo by Thirdman on Pexels

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawa przysługujące Usługobiorcy
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem xxxx jest xxxx wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla xxxxx, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxxxx, NIP: xxx, REGON: xxxx, siedziba spółki: ul. xxxx 52, 30-xxx xxxxx, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. xxxxx, 30-xxx xxxx, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@xxxxx, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu stworzenia spersonalizowanego (imiennego) konta umożliwiającego Usługobiorcy publikowanie wpisów na Forum.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię,
d) Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne w celu umożliwienia Usługobiorcy publikowania spersonalizowanych wpisów na Forum.
5. Aby Administrator mógł przetwarzać dane osobowe, Usługobiorca musi wyrazić na to swoją zgodę zaznaczając pole Zgody na przetwarzania danych w celu – w trakcie rejestracji konta. Niezaznaczenie pola zgody skutkuje brakiem zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych ze strony Usługobiorcy. Powyższa zgoda nie stanowi jednoczesnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
6. Administrator przechowuje pozyskane dane osobowe bezterminowo.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Publikowanie wpisów na Forum wiąże się konieczność podania danych osobowych, które jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem blogu i Forum przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzania tych danych oraz ma dostęp do polityki prywatności.

IV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE USŁUGOBIORCY
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Usługobiorca ma prawo do trwałego usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych Administratora.
3. Usługobiorca ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora.
4. Usługobiorca ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.
5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Ze wszystkich uprawnień, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 Usługobiorca może skorzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: xxxxxx@xxxxxx.
7. Usługobiorca, w przypadku, w którym stwierdzi, że przysługujące mu prawa nie są realizowane, ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI „COOKIES”
1. Blog Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez Blog. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Blogu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Blogu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Blogu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Blogu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Blogu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Blogu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Blogu.
4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

Wykonanie strony internetowej:

Paweł Michler
www.michler72.de